คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า ดาวน์โหลดเอกสาร
123
13 ม.ค. 2559
12 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
13 ม.ค. 2559
13 การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
107
13 ม.ค. 2559
14 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
13 ม.ค. 2559
15 การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
127
13 ม.ค. 2559
16 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
13 ม.ค. 2559
17 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
13 ม.ค. 2559
18 การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
125
13 ม.ค. 2559
19 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
116
13 ม.ค. 2559
20 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
13 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5