มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
09 ต.ค. 2563
2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
25 มิ.ย. 2563
3 รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
10 ธ.ค. 2562
4 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อปท ดาวน์โหลดเอกสาร
52
29 ต.ค. 2562
5 รายผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 (12 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
04 ต.ค. 2562
6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
55
24 มิ.ย. 2562
7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
12 ก.พ. 2562
8 มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
03 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1