Untitled Document

ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

 

ฝายแก่งนางรำ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านเหมืองล่าง ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจคลายร้อน จึงกลายเป็นกิจกรรมหนึ่งที่คนมักนิยมใฝ่หาที่ท่องเที่ยวกัน

 
 

หินล้านงาม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านเหมืองล่าง ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ทะเลหมอกตาชี ที่มีความงดงามและสวยงามจากธรรมชาติ ซึ่งมีความชุ่มชื่นแบะสภาพอากาศเย็นสบาย ลมพัดเบาๆ ก็ทำให้เกิดทะเลหมอก

 
 

วัดวงกตบรรพต (วัดตาชี) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เป็นสถานที่สำหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนาของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ การฌาปนกิจศพ ปัจจุบันวัดยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนตลอดมา

 
 

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีตำบลตาชี

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงออกถึงประเพณีต่างๆ ของตำบลตาชี เช่น ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประเพณีวันสาร์ทเดือนสิบ ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น

 
 
 
แผนที่