ระบบจองคิวเพื่อขอรับบริการออนไลน์
2021-05-11
ชื่อผู้จอง นางสาวเขมจิรา จังโหลนราช เบอร์โทรศัพท์ -
รายละเอียด     ชำระภาษี
สำนักงานปลัด(การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
กองคลัง(การชำระภาษีบำรุงท้องที่)
กองช่าง(การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน)
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(2553)
 
พิมพ์