แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เรื่อง : ประวัติ องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
  รายละเอียด : ประวัติ องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงนามโดย นายเสนาะ เทียนทอง ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 หน้า 202 ข้อ (2014)

"ทั้งนี้ ให้ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป" ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539

NUSAPLAY
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 79 คน